Ragozások - OdmianyAz alábbi ragozási táblázatban található pár ragozási minta.
A szótárban a ragok nélkül, csak a szótőre érdemes keresni, vagy az aláhúzott szótári alakokra.
W poniższej tabeli znajduje się kilka przykładów odmiany.
W słowniku warto szukać wpisując słowa bez końcówek, tzn. tylko temat słowa lub te formy, które są poniżej podkreślone.

Igeragozás - Odmiana czasowników


olvasni czytać
   
olvasok czytam
olvasol czytasz
olvas czyta
olvasunk czytamy
olvastok czytacie
olvasnak czyta
   
olvastam czytałem (ha férfi)| czytałam (ha nő)
olvastál czytałeś (ha férfi)| czytałaś (ha nő)
olvasott czytał (ha férfi)| czytała (ha nő)| czytało (ha semleges)
olvastunk czytaliśmy | czytałyśmy (ha nincs köztük hímnemű)
olvastatok czytaliście | czytałyście (ha nincs köztük hímnemű)
olvastak czytali | czytały (ha nincs köztük hímnemű)
érteni rozumieć
   
értek rozumiem
értesz rozumiesz
ért rozumie
értünk rozumiemy
érttetek rozumiecie
értenek rozumie
   
értettem rozumiałem (ha férfi)| rozumiałam (ha nő)
értettél rozumiałeś (ha férfi)| rozumiałaś (ha nő)
értett rozumiał (ha férfi)| rozumiała (ha nő)| rozumiało (ha semleges)
értettünk rozumieliśmy | rozumiałyśmy (ha nincs köztük hímnemű)
értettetek rozumieliście | rozumiałyście (ha nincs köztük hímnemű)
értettek rozumieli | rozumiały (ha nincs köztük hímnemű)
főzni gotować
   
főzök gotuję
főzöl gotujesz
főz gotuje
főzünk gotujemy
főztök gotujecie
főznek gotują
   
főztem gotowałem (ha férfi)| gotowałam (ha nő)
főztél gotowałeś (ha férfi)| gotowałaś (ha nő)
főzött gotował (ha férfi)| gotowała (ha nő)| gotowało (ha semleges)
főztünk gotowaliśmy | gotowałyśmy (ha nincs köztük hímnemű)
főztetek gotowaliście | gotowałyście (ha nincs köztük hímnemű)
főztek gotowali | gotowały (ha nincs köztük hímnemű)
továbbítani przekazywać
   
továbbítok przekazuję
továbbítasz przekazujesz
továbbít przekazuje
továbbítunk przekazujemy
továbbítotok przekazujecie
továbbítanak przekazują
   
továbbítottam przekazywałem (ha férfi)| przekazywałam (ha nő)
továbbítottál przekazywałeś (ha férfi)| przekazywałaś (ha nő)
továbbított przekazywał (ha férfi)| przekazywała (ha nő)| przekazywało (ha semleges)
továbbítottunk przekazywaliśmy | przekazywałyśmy (ha nincs köztük hímnemű)
továbbítottatok przekazywaliście | przekazywałyście (ha nincs köztük hímnemű)
továbbítottak przekazywali | przekazywały (ha nincs köztük hímnemű)
kiszolgálni obsługiwać
   
kiszolgálok obsługuję
kiszolgálsz obsługujesz
kiszolgál obsługuje
kiszolgálunk obsługujemy
kiszolgáltok obsługujecie
kiszolgálnak obsługują
   
kiszolgáltam obsługiwałem (ha férfi)| obsługiwałam (ha nő)
kiszolgáltál obsługiwałeś (ha férfi)| obsługiwałaś (ha nő)
kiszolgált obsługiwał (ha férfi)| obsługiwała (ha nő)| obsługiwało (ha semleges)
kiszolgáltunk obsługiwaliśmy | obsługiwałyśmy (ha nincs köztük hímnemű)
kiszolgáltatok obsługiwaliście | obsługiwałyście (ha nincs köztük hímnemű)
kiszolgáltak obsługiwali | obsługiwały (ha nincs köztük hímnemű)
élni żyć
   
élek ży
élsz żyjesz
él żyje
élünk żyjemy
éltek żyjecie
élnek ży
   
éltem żyłem (ha férfi)| żyłam (ha nő)
éltél żyłeś (ha férfi)| żyłaś (ha nő)
élt żył (ha férfi)| żyła (ha nő)| żyło (ha semleges)
éltünk żyliśmy | żyłyśmy (ha nincs köztük hímnemű)
éltetek żyliście | żyłyście (ha nincs köztük hímnemű)
éltek żyli | żyły (ha nincs köztük hímnemű)
táncolni tańcz
   
táncolok tańczę
táncolsz tańczysz
táncol tańczy
táncolunk tańczymy
táncoltok tańczycie
táncolnak tańczą
   
táncoltam tańczyłem (ha férfi)| tańczyłam (ha nő)
táncoltál tańczyłeś (ha férfi)| tańczyłaś (ha nő)
táncolt tańczył (ha férfi)| tańczyła (ha nő)| tańczyło (ha semleges)
táncoltunk tańczyliśmy | tańczyłyśmy (ha nincs köztük hímnemű)
táncoltatok tańczyliście | tańczyłyście (ha nincs köztük hímnemű)
táncoltak tańczyli | tańczyły (ha nincs köztük hímnemű)

Főnév és melléknév ragozás - Odmiana rzeczownika i przymiotnikaAz esetek a következő sorrendben szerepelnek (ez nem felel meg a lengyel nyelvtanban megszokott sorrendnek):
Przypadki deklinacji są podane wg następującej kolejności (nie odpowiada to kolejności przypadków w gramatyce polskiej):

Alanyeset (ki? mi?)Mianownik (kto? co?)
Tárgyeset (kit? mit?)Biernik (kogo? co?)
Birtokos eset (kinek a? minek a?)Dopełniacz (kogo? czego?)
Részes eset (kinek? minek?)Celownik (komu? czemu?)
Eszközeset (kivel? mivel?)Narzędnik (kim? czym?)
Határozó eset (kiről? miről? kiben? miben?)Miejscownik (o kim? o czym?)

A lengyel nyelvtanban megszokott sorrend:
Prawidłowa kolejność przypadków w języku polskim:
Alanyeset (ki? mi?)Mianownik (kto? co?)
Birtokos eset (kinek a? minek a?)Dopełniacz (kogo? czego?)
Részes eset (kinek? minek?)Celownik (komu? czemu?)
Tárgyeset (kit? mit?)Biernik (kogo? co?)
Eszközeset (kivel? mivel?)Narzędnik (kim? czym?)
Határozó eset (kiről? miről? kiben? miben?)Miejscownik (o kim? o czym?)


kicsi fiú mały chłopiec (főnevek ragozásban az "e", ill "ie" az utolsó szótagból kiesik)
kicsi fiút małego chłopca
kicsi fiúnak a małego chłopca
kicsi fiúnak małemu chłopcu
kicsi fiúval małym chłopcem
kicsi fiúról o małym chłopcu
   
kicsi fiúk mali chłopcy
kicsi fiúkat małych chłopców
kicsi fiúknak a małych chłopców
kicsi fiúknak małym chłopcom
kicsi fiúknak małymi chłopcami
kicsi fiúkról o małych chłopcach
gyors autó szybki samochód (hímnemű főnevek ragozásban az "ó" utolsó szótagban "o"-ra vált, ha utána rag következik)
gyors autót szybki samochód
gyors autónak a szybkiego samochodu
gyors autónak szybkiemu samochodowi
gyors autóval szybkim samochodem
gyors autóról o szybkim samochodzie
   
gyors autók szybkie samochody
gyors autókat szybkie samochody
gyors autóknak a szybkich samochodów
gyors autóknak szybkim samochodom
gyors autókkal szybkimi samochodami
gyors autókról o szybkich samochodach
szép piękna kobieta
szép t piękną kobietę
szép nek a pięknej kobiety
szép nek pięknej kobiecie
szép vel piękną kobietą
szép ről o pięknej kobiecie
   
szép k piękne kobiety
szép ket piękne kobiety
szép knek a pięknych kobiet
szép knek pięknym kobietom
szép kkel pięknymi kobietami
szép kről o pięknych kobietach
nagy város duże miasto
nagy várost duże miasto
nagy városnak a dużego miasta
nagy városnak dużemu miastu
nagy várossal dużym miastem
nagy városról o dużym mieście
   
nagy városok duże miasta
nagy városokat duże miasta
nagy városoknak a dużych miast
nagy városoknak dużym miastom
nagy városokkal dużymi miastami
nagy városokról o dużych miastach
alacsony szék niskie krzesło
alacsony széket niskie krzesło
alacsony széknek a niskiego krzesła
alacsony széknek niskiemu krzesłu
alacsony székkel niskim krzesłem
alacsony székről o niskim krześle
   
alacsony székek niskie krzesła
alacsony székeket niskie krzesła
alacsony székeknek a niskich krzeseł
alacsony székeknek niskim krzesłom
alacsony székekkel niskimi krzesłami
alacsony székekről o niskich krzesłach